Informacije po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov v zvezi z videonadzorom družbe ALPE-PANON, gostinske storitve d.o.o., Dunajska cesta 155, 1000 Ljubljana, Slovenija

Upravljavec videonadzornega sistema lahko skladno z določbami petega odstavka 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/22) namesto objave v obvestilu po tretjem odstavku navedenega člena obveščanje posameznika o uvedbi videonadzornega sistema izvede tudi na način, da informacije iz prvega odstavka 13. člena Splošne uredbe in informacije iz 3. do 5. točke četrtega odstavka 76. člena ZVOP-2 objavi na spletnih straneh, na obvestilu iz četrtega odstavka 76. člena ZVOP-2 (ki omogoča posamezniku, da se seznani z izvajanjem videonadzora in da se lahko vstopu v nadzorovano območje odpove) pa objavi spletni naslov, kjer so te informacije dostopne. V nadaljevanju zadevnega obvestila skladno z navedenim podajamo informacije iz prvega odstavka 13. člena Splošne uredbe in informacije iz 3. do 5. točke četrtega odstavka 76. člena ZVOP-2.

Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov, ki jih obdeluje z uvedenim videonadzorom, je družba ALPE-PANON, gostinske storitve d.o.o., Dunajska cesta 155, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka 5775256000, elektronski naslov: mcdkontakt@si.mcd.com in info@si.mcd.com, telefonska številka: 059 68 98 00 (v nadaljevanju: upravljavec ali družba).

To obvestilo velja za vse osebe, ki se nahajajo na območju izvajanja videonadzora (obiskovalci, zaposleni ipd.).

Zagotavljamo vam, da bomo vaše osebne podatke zbirali, obdelovali, varovali in hranili skladno z veljavno evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES - Splošno uredbo o varstvu podatkov; v nadaljevanju: Splošna uredba) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov) ter notranjimi akti upravljavca s tega področja.

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov, velja stroga zaupnost.

Osebni podatki

Osebni podatek je katerakoli informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Odvisno od okoliščin posameznega primera, lahko z uvedenim videonadzorom zbiramo in obdelujemo naslednje vaše osebne podatke:

-    posnetek posameznika (slika),

-    podatek o lokaciji,

-    datum in čas posnetka (datum in čas vstopa in izstopa iz prostora oziroma območja snemanja).

Drugi podatki (ime, naslov, ipd.) se ne zbirajo.

Pravne podlage in namen obdelave vaših podatkov

Videonadzor je potreben zaradi zagotavljanja varnosti gostov restavracij, saj se v restavracijah dnevno zadržuje večje število ljudi, ter zaščite osebja pred morebitnimi izgredi in nasilnim obnašanjem (zaradi same narave dela v restavracijah, ki zahteva stik s strankami, pri katerem obstaja možnost ogrožanja zaposlenih (poslovanje z gotovino) oziroma zlasti iz razloga poznega odpiralnega časa ter zaradi poslovanja z gotovino na blagajni). Videonadzor se izvaja tudi iz razloga varovanja premoženja, s čimer se nadzoruje poslovanje z gotovino na blagajni in varuje lastnina družbe. Na sedežu družbe in v restavracijah se hrani tudi poslovna dokumentacija (tako v fizični kot v elektronski obliki), ki predstavlja tajne in osebne podatke ter s tem poslovno skrivnost družbe. Če bi se nepooblaščene osebe seznanile s temi podatki, bi družbi nastala občutna škoda. Videonadzor se izvaja tudi iz razloga preprečevanja škodnih dogodkov oziroma primerov (preprečevanje tatvin in kaznivih dejanj zoper premoženje, preprečevanje vandalizma, zagotavljanje hišnega reda). Na sedežu družbe in v restavracijah, na območju katerih se izvaja videonadzor, se namreč nahaja oprema (gostinska oprema, terminali za naročanje hrane in pijače ipd.) visoke vrednosti, do odtujevanja in poškodb katere je v preteklosti že prihajalo. Ukrepov, zaradi katerih se izvaja videonadzor, ni mogoče doseči z milejšimi ukrepi (trenutna oprema družbe ne omogoča drugačnega načina varovanja premoženja, družba nima stalno prisotne varnostne službe na lokacijah restavracij).

Z videonadzorom bo mogoče prispevati k razjasnitvi morebitnih varnostnih dogodkov pred in v objektih, ki so nadzorovani. Uporaba videonadzora za druge namene je strogo prepovedana (prepovedano je na primer nadzorovanje zaposlenih in podobno).

Obdelava vaših osebnih podatkov temelji na naših zgoraj navedenih zakonitih interesih (obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec, razen če nad njimi ne prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine; točka (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Zaradi zagotovitve namena izvajanja videonadzora, ko je nemogoče vnaprej napovedati, kdaj je videonadzor potreben in kdaj ne, se prej navedena območja izvajanja videonadzora snemajo neprekinjeno (videonadzor se izvaja 24 ur, vse dni v tednu). Sistem za videonadzor in snemanje delujeta tudi v času, ko družba ne posluje.

Kategorije uporabnikov

Znotraj družbe upravljavca obdelujejo vaše osebne podatke samo za to pooblaščene osebe v samo za to predvidenih primerih – varnostnih dogodkih, ko se posnetke shrani in posreduje uporabnikom – pristojnim organom pregona (policija, tožilstvo) oziroma pristojnim podjetjem (zavarovalnica), ki jih potrebujejo za izpolnjevanje zakonskih (organi pregona) ali pogodbenih obveznosti (zavarovalnica).

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim nepooblaščenim osebam brez vaše privolitve, razen če veljavna zakonodaja od nas zahteva drugače. Pogodbeni obdelovalci (npr. varnostna služba) lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila.

Vaših osebnih podatkov ne nameravamo posredovati ali prenesti v tretjo državo izven Evropske unije in/ali Evropskega gospodarskega prostora ali v mednarodno organizacijo brez ustrezne stopnje zaščite.

Obdobja hrambe

Osebni podatki oziroma video posnetki se hranijo največ 21 dni po nastanku (snemalnik je nastavljen tako, da se po zapolnitvi prostora (pomnilnika) na snemalniku, posnetki presnamejo, najkasneje pa se presnemavanje začne po omenjenem roku 21 dni; če se prostor za snemanje (pomnilnik) zapolni pred tem rokom, se posnetki presnamejo pred tem rokom). Pri presnemavanju se posnetki dokončno in trajno izbrišejo oziroma presnamejo in na ta način tudi trajno uničijo (nastavitev snemalnika). Vsebina iz evidence uporabe videonadzornega sistema se hrani dve leti od zaključka koledarskega leta, v katerem so bila zabeležena dejanja obdelave. V primeru varnostnega dogodka posnetke hranimo do konca sodnega postopka oziroma do poteka zastaranja.

Neizvajanje neobičajnih nadaljnjih obdelav

Neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države, spremljanje dogajanja v živo, možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo, zvočno (glasovno) snemanje, avtomatizirano sprejemanje odločitev se ne izvajajo. Obdelava se izvaja samo za namene, navedene v tem obvestilu in ne prihaja do posebnih vplivov obdelave oziroma nadaljnje obdelave.

Vaše pravice

Zagotavljamo vam dosledno zagotavljanje uresničevanja vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi veljavnih predpisov.

Na voljo so vam naslednje pravice glede varstva osebnih podatkov:

-     pravica do dostopa (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje in kopiranje),

-     pravica do informacij,

-     pravica do popravka nepopolnih in neustreznih podatkov,

-     pravica do izbrisa,

-     pravica do omejitve obdelave,

-     pravica do ugovora iz razlogov, ki izhajajo iz vaše posebne situacije. Kadarkoli lahko ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na naših zakonitih interesih ali zakonitih interesih tretje osebe. Če vložite ugovor, vaših osebnih podatkov ne obdelujemo več, razen v primeru, da za obdelavo lahko dokažemo nujne legitimne razloge, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali pa obdelava služi uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov (člen 21 Splošne uredbe),

-     pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: +386(0)1 230 97 30, e naslov: gp.ip@ip-rs.si, če menite, da obdelava osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, krši Splošno uredbo o varstvu podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Ko zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov morate vsaj okvirno navesti, katerim kameram ste bili izpostavljeni, kdaj, ter podati okviren opis svoje podobe, oblačila oziroma ustrezno referenčno fotografijo iz katere je mogoče navedeno razbrati.

Katere pravice vam pripadajo, zavisi od okoliščin konkretne obdelave vaših podatkov, zato ni nujno, da vam v konkretnem primeru pripadajo vse od zgoraj navedenih pravic.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec je imenoval pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO).

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

DATAINFO.SI, poslovno svetovanje, založništvo in druge storitve, d.o.o., Razvanje, Tržaška cesta 85, 2000 Maribor.

Tel. št.: : +386 (0) 2 620 4 300, e-pošta: dpo@datainfo.si 

Spremembe in stik

Za vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali za uveljavljanje vaših pravic se prosimo obrnite na naše zgoraj navedene kontaktne podatke. Vaša vprašanja bomo obdelali brez nepotrebnega odlašanja in neodplačno, v skladu z zakonskimi zahtevami ter vam sporočili, katere ukrepe smo sprejeli.

Predmetne informacije lahko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov.

V Ljubljani, dne 10. 3. 2023

MAXIME MOULIN, direktorALPE-PANON, gostinske storitve d.o.o.