Splošni pogoji za uporabo spletne strani

1.   Splošne določbe in soglasje

S temi splošnimi pogoji za uporabo spletne strani www.mcdonalds.si izvajalca ALPE-PANON gostinske storitve d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ALPE-PANON ali izvajalec) določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje preko spletnih strani in drugih spletnih vsebin izvajalca.

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletni strani www.mcdonalds.si izvajalca.

Vstop na spletne strani izvajalca pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji in da ste kot uporabnik oz. obiskovalec spletnih strani predhodno jasno in izčrpno seznanjeni s pogoji uporabe, vključno z varstvom avtorskih pravic. Splošni pogoji uporabe se prav tako v celoti in na enak način uporabljajo tudi za uporabnike, ki kot neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletnih strani.

Obiskovalec oz. uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Če se uporabnik s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinja, izvajalec odsvetuje uporabo spletne strani. 

Zadevni splošni pogoji za uporabo spletnih strani so v nadaljevanju označeni tudi kot pogoji. Kot uporabniki spletne strani so mišljeni vsi uporabniki oz. obiskovalci, ki kot prijavljeni ali neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletne strani izvajalca. Spletna stran www.mcdonalds.si, njene podstrani, spletne dejavnosti in ostale spletne oz. digitalne storitve izvajalca, ki so namenjene uporabnikom, so v nadaljevanju označene kot spletne strani oziroma spletne storitve.

2.   Avtorske pravice

Izvajalec je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, fotografije, skice, grafični elementi, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, glasba, računalniški programi in druge vsebine), objavljenimi na spletni strani www.mcdonalds.si. Imetniki vsebin so lahko tudi izvajalčevi partnerji ali pogodbeni sodelavci oz. so takšne vsebine označene z ustrezno navedbo vira in avtorja. Vsebine, ki jih objavi izvajalec, je dovoljeno pregledovati. Skladno z zakonodajo, ki ureja avtorske in druge sorodne pravice ter intelektualno lastnino, so avtorska dela zaščitena že s samim nastankom in jih ni treba posebej označevati. 

Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja izvajalca je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, spreminjanje, razmnoževanje, javno prikazovanje in predvajanje, razširjanje v komercialne namene ter druge oblike uporabe avtorskega dela kot tudi uporaba podatkov oz. vsebin. Za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami izvajalec ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavlja izvajalec, se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravi in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Imetnik znakov in znamk, ki se pojavljajo na spletnih straneh, je izvajalec ali tretja oseba. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Povezav na spletno stran www.mcdonalds.si ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo izvajalca je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerem je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.

3.   Nezahtevano pošiljanje vsebin uporabnikov 

Izvajalec ali njegovi zaposleni ne sprejemajo ali pa štejejo za nezahtevane oz. nenaročene vse ideje, vključno z idejami za nove proizvode, ponudbo ali storitve, postopke, sestavine ali imena novih proizvodov in storitev. Izvajalec prosi, da se mu ne pošiljajo nezahtevane ideje, predstavitve ali druga dela. Namen teh pravil je, da se izvajalec izogne morebitnemu nerazumevanju ali sporom, ko se utegnejo proizvodi, ponudba in storitve izvajalca zdeti podobne idejam, poslanim izvajalcu. Zato izvajalec prosi, da uporabniki ne pošiljajo nezahtevanih idej in gradiv izvajalcu ali komurkoli, ki je kakorkoli povezan z izvajalcem. 

Če pa kljub zahtevi, da svojih idej in gradiv izvajalcu ne pošiljate, to vendarle storite, izvajalec ne daje nobenih zagotovil, da bodo ideje ali gradiva obravnavani kot zaupni ali kot uporabnikova last.

4.   Nadgradnje in nove verzije spletne strani

Izvajalec si pridržuje pravico, da spletne strani ter njihove vsebine kadarkoli, na kakršenkoli način in brez razloga oz. brez navedbe razloga spremeni ali ažurira brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršnekoli posledice tovrstnih sprememb izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj spletne strani si izvajalec pridržuje pravico, da objavi novo verzijo spletne strani. Nadgradnja spletne strani se bo izvedla samodejno.

Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

5.   Kršenje določb splošnih pogojev

Izvajalec in avtorji vsebin, objavljenih na spletnih straneh in mobilni aplikaciji, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati v skladu z zakonom.

Izvajalec si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do vsebin na spletni strani ter kakor koli drugače prepreči dostavo kakršne koli e-pošte ali druge komunikacije s spletno stranjo, ali da uporabnikom prepreči kršenje pravic drugih oseb (npr. avtorske pravice). S tehnologijo in drugimi sredstvi, ki jih uporablja, lahko izvajalec prepreči uporabo storitve ali jo prekine. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči izvajalcu kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

6.   Odgovornost

Izvajalec se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletni strani, s tem pa ne izključuje možnosti za pojav morebitnih jezikovnih, tehničnih ali vsebinskih napak med objavljenimi vsebinami. Informacije, posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave, saj izvajalec ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost in s tem za morebitno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta www.mcdonalds.si.

Izvajalec ne jamči, da bo spletna stran ali njene podstrani vedno na voljo, da bo njihova uporaba varna in neprekinjena. Izvajalec prav tako ni odgovoren za mrežne in telefonske povezave, vključno s pokritostjo območja ali prekinitvijo zveze, kot tudi ne za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletne strani, kot so izgubljeni podatki, izguba programov, stroški povezave ali za kakršno koli podobno škodo.

Narava svetovnega spleta, mobilnih aplikacij in spletnega mesta onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta. Zaradi tega izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav. Ob kliku na hipertekstualno povezavo do katere od drugih spletnih strani tretjih oseb se mora uporabnik zavedati, da imajo te spletne strani lastne pogoje uporabe ter politiko glede varovanja zasebnosti podatkov. Pred uporabo teh strani mora uporabnik preveriti njihove pogoje in njihovo politiko varstva zasebnosti. Izvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za spletne strani tretjih oseb.

Uporaba spletne strani je na lastno odgovornost. Uporabnikom svetujemo, naj uporabljajo spletno stran v skladu s splošnimi pogoji uporabe. Zavedati se morajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe spletne strani s strani tretjih oseb, za kar izvajalec ne odgovarja.

Uporabnik spletne strani soglaša, da izvajalec ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo prek elektronske pošte ali spleta, ter da se izvajalec ne more šteti odgovornega v povezavi s tem.

7.   Stik z izvajalcem in reševanje sporov

Vprašanja, pripombe in morebitne pritožbe, ki so na kakršenkoli način povezane s to spletno stranjo ali njenimi vsebinami, lahko pošljete po pošti na naslov ALPE-PANON d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana ali naslovite na mcdkontakt@si.mcd.com. Izvajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in zagotavlja učinkovit sistem obravnavanja pritožb.

Skladno z zakonskimi normativi izvajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje morebitnega potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Če bi z uporabo spletne strani prišlo do kakršnihkoli sporov, bosta izvajalec in uporabnik morebitne spore reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.

8.  Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradnih igrah

Vse naše nagradne igre so v skladu s politiko poslovanja in varovanja zasebnosti. Pravila za vsako izmed naših nagradnih iger najdeš na tej povezavi.

9.   Končne določbe

Splošni pogoji so pripravljeni na podlagi vsakokratne veljavne zakonodaje, upoštevaje priporočila Informacijskega pooblaščenca, in jih lahko izvajalec občasno posodobi skladno s spremembami storitev in dejavnosti ter na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Izvajalec si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni splošne pogoje uporabe brez predhodnega opozorila.

Vsakokratni veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.mcdonalds.si. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev.

Izvajalec priporoča, da naj uporabniki redno pregledujejo te splošne pogoje, da bodo vedno obveščeni o pogojih uporabe ter o tem, kako izvajalec varuje njihovo zasebnost.

Pogoji se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oz. do morebitne spremembe.

Šteje se ,da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi teh splošnih pogojev obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani.

Ti splošni pogoji veljajo od 25. 5. 2018.